جمال کعبه

جمال کعبه...
به کعبه رفتم زآنجا هوای کوی تو کردم
جمال کعبه تماشا، به یاد روی تو کردم
شعار کعبه چو دیدم سیاه، دست تمنّا
دراز جانب شعر سیاه موی تو کردم
چه حلقه‌ی در کعبه به صد نیار گرفتم
دعای حلقه‌ی گیسوی مشکبوی تو کردم
نهاده حرم، سوی کعبه روی عبادت
من از میان همه، روی دل به سوی تو کردم
مرا به هیچ مقامی، نبود غیر تو نامی
طواف سعی که کردم به جست و جوی تو کردم
به موقف عرفات ایستاده خلق، دعا خوان
من از دعا لب خود، بسته گفت و گوی تو کردم (عبدالرحمان جامی)

/ 0 نظر / 13 بازدید