قطره ای از قدرت بی انتها ی خدا

بسم الله الرحمن الرحیم

اول    دفــتر   بنــام      ایزد      دانــــا                      صانع    پــروردگار   حیّ   توانا

اکبر و  اعظم  خدای     عالم   و   آدم                      صورت خوب آفرید و سیرت زیبا

از  در   بخشندگی   و    بنده    نوازی                       مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا     

قسمت خود میخورند منعم و   درویش                       روزی خود می برند پشه و عنقا     

حاجت   موری   به   علم  غیب  بداند                       در بن چاهی به زیر صخره صما

(سعدی)

 

                              پند

ای که پنجاه رفت و در خوابی                         مگر این پنج روزه در یابی

تا کی این باد کبر و اتش خشم                         شرم بادت  که قطره ی  آبی

کهل  گشتی و  همچنان   طفلی                         شیخ بودی و همچنان  شابی

(سعدی)

 

/ 0 نظر / 24 بازدید